QUY ĐỊNH TRƯỜNG HỢP THU HỒI ĐẤT LIÊN QUAN ĐẾN QUỐC PHÒNG, AN NINH

16/04/2024
44 lượt

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai nêu hướng dẫn các trường hợp thu hồi đất quốc phòng, an ninh và thu hồi đất để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh...

Điều 84 Luật Đất đai quy định trường hợp thu hồi đất liên quan đến quốc phòng, an ninh. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Đất đai 2024.

Để đảm bảo thời gian từ 1.1.2025, Luật có hiệu lực thi hành, hiện nay, Chính phủ đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Trong quá trình thảo luận về dự án Luật này, nội dung trường hợp thu hồi đất liên quan tới mục đích quốc phòng, an ninh nhận được nhiều ý kiến. Điều 84 Luật Đất đai nêu trường hợp thu hồi đất liên quan đến quốc phòng, an ninh. Luật giao Chính phủ quy định chi tiết về điều này.

Thu hồi đất quốc phòng, an ninh để chuyển giao cho địa phương

Khoản 1 Điều 84 Luật Đất đai nêu rõ, trường hợp thu hồi đất quốc phòng, an ninh đã có trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh là đất để chuyển giao cho địa phương thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng quy định tại Điều 79 của Luật này thì phải có sự thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với đất quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đối với đất an ninh. Trường hợp không thống nhất ý kiến, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Hướng dẫn chi tiết về nội dung này tại Điều 27 dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai nêu rõ, UBND tỉnh nơi có đất thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 84 Luật Đất đai gửi văn bản lấy ý kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an kèm theo văn bản về dự án đầu tư phải thu hồi đất quốc phòng, an ninh để phát triển kinh tế, xã hội và dự kiến thời gian thu hồi đất.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an có ý kiến bằng văn bản về việc thu hồi đất.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an, UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện thực hiện thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Thu hồi đất để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Theo Khoản 2, Điều 84 Luật Đất đai, trường hợp phải thu hồi đất để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nhưng chưa có trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh nơi có đất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận việc thu hồi đất và phải cập nhật khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật sau khi được thực hiện.

Hướng dẫn thực hiện nội dung này, tại Điều 28 dự thảo Nghị định nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh nơi có đất về việc thu hồi đất để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nhưng chưa có trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh kèm theo văn bản hoặc trích lục văn bản về dự án đầu tư phải thu hồi đất để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và dự kiến thời gian thu hồi đất.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh nơi có đất thu hồi có ý kiến bằng văn bản về việc thu hồi đất.

Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an báo báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận việc thu hồi đất.

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh nơi có đất chỉ đạo UBND cấp huyện thực hiện thu hồi đất theo quy định tại Luật Đất đai.

Vương Trần – Báo Lao động.