PHẤN ĐẤU GIAI ĐOẠN 2026 - 2030, QUẢNG BÌNH CÓ THÊM MỘT ĐÔ THỊ LOẠI III

19/12/2023
100 lượt

QUẢNG BÌNH - Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh, trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ có một địa phương đạt chuẩn đô thị loại III, đó là Ba Đồn.

Thị xã Ba Đồn phấn đấu là đô thị loại III giai đoạn từ năm 2026-2030. Ảnh: Lê Phi Long

Ngày 19.12 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030 thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh với quan điểm: Đặt hệ thống đô thị tỉnh trong bối cảnh phát triển của hệ thống đô thị vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và hệ thống đô thị Quốc gia; xây dựng tầm nhìn, các mục tiêu chiến lược, tích hợp đa ngành đảm bảo phát triển toàn diện, cân bằng; phát triển đô thị phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển đô thị đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng, đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kiểm soát chất lượng môi trường, hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo và xây mới; xây dựng đô thị có điều kiện sống tốt, tăng cường sức cạnh tranh đô thị.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, mục tiêu của chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030 nhằm đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đô thị của tỉnh; cụ thể hóa định hướng quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng bước nâng cao tỉ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh; phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng; nâng cao chất lượng sống cho người dân tại địa phương.

Theo quyết định, các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị đến năm 2025 gồm: Tỉ lệ đô thị hóa ≥ 33%; đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 1,5 - 1,9%; tỉ lệ hệ thống đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quản lý phát triển, bao gồm: 1 Đô thị loại II (Đồng Hới); 3 Đô thị loại IV (Ba Đồn, Hoàn Lão mở rộng, Kiến Giang mở rộng); 6 Đô thị loại V: Đồng Lê, Phong Nha, Quán Hàu, Nông Trường Lệ Ninh, Nông Trường Việt Trung, Quy Đạt.

Trong giai đoạn 2026 - 2030: Tỉ lệ đô thị hóa ≥ 38%; tỉ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 1,9 - 2,3%; hệ thống đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển, bao gồm: 1 Đô thị loại II (Đồng Hới); 1 Đô thị loại III (Ba Đồn); 2 Đô thị loại IV (Hoàn Lão mở rộng, Kiến Giang mở rộng; 12 Đô thị loại V gồm 6 đô thị hiện có: Đồng Lê, Phong Nha, Quán Hàu, Quy Đạt, Nông trường Việt Trung, Nông trường Lệ Ninh; 6 đô thị xây dựng mới: Hòn La, Quảng Phương (thị trấn huyện lỵ Quảng Trạch), Dinh Mười (Quảng Ninh), Tiến Hóa (Tuyên Hóa); Cha Lo (Minh Hóa); Phúc Trạch (Bố Trạch).

Lê Phi Long – Báo Lao Động