ĐẾN NĂM 2025, BÌNH ĐỊNH SẼ CÓ 22 ĐÔ THỊ

14/09/2023
171 lượt

UBND tỉnh Bình Định vừa ban kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 20/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, tỉnh Bình Định phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2025 đạt trên 55% và đến năm 2030 đạt trên 60%.

Đến năm 2025, trên toàn tỉnh Bình Định có khoảng 22 đô thị (01 đô thị loại I, 02 đô thị loại III, 01 đô thị loại IV, 18 đô thị loại V). Đến năm 2030 có khoảng 21 đô thị (01 đô thị loại I, 02 đô thị loại III, 02 đô thị loại IV, 16 đô thị loại V).

Bình Định cũng phấn đấu tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đến năm 2025 đạt trên 1,5% và đến năm 2030 đạt trên 1,9%.

Đến năm 2025 tất cả các đô thị có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị; 100% đô thị loại III trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục - đào tạo và công trình văn hoá cấp đô thị.

Chưa hết, tỉnh này còn phấn đấu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đến năm 2025 đạt tối thiểu 28 m2 và đến năm 2030 đạt tối thiểu 33 m2;…

Về tầm nhìn đến năm 2045, Bình Định phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm cao của khu vực miền Trung. Hình thành chuỗi đô thị phía Nam trở thành vùng đô thị động lực của vùng kinh tế duyên hải miền Trung và Tây Nguyên với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo hài hòa các tiêu chí về đô thị hiện đại, thông minh, xanh và giàu bản sắc, mang nét đặc thù riêng của vùng đô thị ven biển.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu có liên quan.

Cụ thể: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị; hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển đô thị bền vững; tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh bền vững và đồng bộ; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; phát triển hệ thống nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu;…

Lưu Bang - cafeland.vn