ĐẤT VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2024?

26/02/2024
8123 lượt

Dự thảo quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bồi thường cho cả trường hợp đất vi phạm Luật Đất đai.

Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2025. Ảnh: LĐO

Theo dự thảo, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở ổn định thuộc trường hợp có vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 1.7.2014 theo quy định tại khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 139 của Luật Đất đai mà được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được bồi thường về đất như sau:

1. Trường hợp thửa đất có nhà ở nếu đã sử dụng đất ổn định trước ngày 15.10.1993 thì diện tích đất ở được bồi thường bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương.

2. Trường hợp thửa đất có nhà ở nếu đã sử dụng đất ổn định từ ngày 15.10.1993 đến trước ngày 1.7.2014 thì diện tích đất ở được bồi thường bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương.

3. Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì bồi thường diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó.

4. Trường hợp thửa đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở mà được công nhận là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ thì được bồi thường theo loại đất được công nhận là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ theo quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 138 của Luật Đất đai.

5. Người sử dụng đất được bồi thường về đất trong các trường hợp quy định tại Điều này mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước thì phải trừ khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính như khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào số tiền được bồi thường về đất.

Huy Hùng – Báo Lao động