6 TRƯỜNG HỢP SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG GIÁ ĐẤT CỤ THỂ THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

16/05/2024
44 lượt

Việc áp dụng giá đất cụ thể sẽ được áp dụng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất, xác định giá quyền sử dụng đất và tính tiền bồi thường đất. Dưới đây là 6 trường hợp sẽ được áp dụng giá đất cụ thể theo Luật Đất đai 2024.

Ảnh minh hoạ: Phan Anh

6 trường hợp được quy định giá đất cụ thể

Theo quy định tại khoản 1 Điều 160 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 6 trường hợp sẽ được áp dụng giá đất cụ thể từ 1.1.2025 bao gồm:

- Tính tiền sử dụng đất đối với tổ chức khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư trúng thầu hoặc tổ chức kinh tế do nhà đầu tư trúng thầu thành lập thực hiện dự án có sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất.

- Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê 01 lần cho cả thời gian thuê.

- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định về cổ phần hóa.

- Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Tính tiền sử dụng và tiền thuê đất khi gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc cho phép chuyển hình thức sử dụng đất;

- Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, bảng giá đất sẽ được xây dựng phụ thuộc vào từng khu vực và vị trí.

Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì bảng giá đất đến từng thửa đất sẽ được xây dựng trên cơ sở vùng giá trị và thửa đất chuẩn (theo khoản 2 Điều 159 Luật Đất đai 2024)

Việc áp dụng giá đất cụ thể sẽ được áp dụng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất, xác định giá quyền sử dụng đất và tính tiền bồi thường đất.

Tới đây, dự kiến Luật Đất đai 2024 được đề xuất sẽ có hiệu lực sớm hơn 6 tháng. Như vậy rất có thể thay vì bắt đầu có hiệu lực từ 1.1.2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất đẩy thời điểm này lên 1.7.2024 - tức là sớm hơn 6 tháng so với quy định.

Thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, thu hồi đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Luật này;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, thu hồi đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Luật này.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan có chức năng quản lý đất đai được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để xác định giá đất cụ thể.

- Đối với khu vực đã có bảng giá đất tới từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn thì giá đất cụ thể được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm định giá đất.

Thạch Lam (T/H) – Báo Lao động.